Make your own free website on Tripod.com

收藏品-龜龜

No. 90

好可愛的龜龜,它揹了一個籮,每天都刻苦地工作呢^^

(大雄送.奧海城.25/12/2002)

 

No. 91

今次係龜龜鎖匙扣,特別之處是龜背後有個〔貓〕字,証明是我私人獨得的^^

(大雄.黃大仙騰龍墟.23/12/2003)

 

No. 92

扭蛋龜龜,四肢可以動,的確特別,但係,點解佢地四隻腳咁長既... 呵呵∼ 

(大雄送.12/2002)

 

No. 93

呢隻卡通形的龜龜裡面係維尼,都幾可愛,你睇,睇睇o係度行山喎,哦,唔係,o岩o岩個螢光幕有條樓梯o者∼ (大雄送.12/2002)

 

No. 94

又是龜龜香薰座,細龜龜身上有一小孔給插上香薰,而我正在點茉莉香薰粒,很舒服呢∼(購於西九龍中心車仔舖.7/12/2002)

 

No. 95
亦是龜龜香薰座,這已經是我第五個龜龜香薰座了^^ (購於西九龍中心車仔舖.7/12/2002)

 

No. 96

龜龜勾!頭圓、身圓,尾巴也特別圓,的確很趣緻呢∼

(大雄送,購於荷里活廣場車仔檔.05/12/2002)

 

No. 97

很可愛的龜龜,它裝飾了一支很平凡的耳挖,看,你見到都好想買呢^^

(大雄送,購於荷里活廣場車仔檔.05/12/2002)

回首頁 第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁 第六頁 第七頁 第八頁

第九頁 第十頁 第十一頁 第十二頁 第 十三頁

Designed by Margaret Lau on 06/12/02